Pourqioi le français de Belgique est tellement plus logique que le français de France

comment parler le belge

Nederlands

Op het moment van schrijven is mijn laatste week van mijn verblijf in België ingegaan en dus is het hoog tijd om de balans op te maken. Gedurende de afgelopen (bijna) vijf maand dat ik in Luik vertoefd heb zijn mij uiteraard de nodige zaken opgevallen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud (of beter gezegd het gebrek eraan) van de openbare ruimte in Wallonië, de verschillen tussen het Nederlandse en Waalse schoolsysteem, de bevolkingssamenstelling van de stad Luik en het verschil tussen Belgisch-Frans en ‘standaard’ Frans. Over dit laatste zal ik het in deze blog gaan hebben en ik zal aan de hand van enkele voorbeelden uitleggen waarom het Belgisch-Frans eigenlijk veel logischer is dan het ‘normale’ Frans en dat ik het daarom een goed idee zou vinden waarom juist het Belgisch-Frans op Nederlandse scholen onderwezen zou worden.

 ‘Septante’ en ‘Nonante’:

Allereerst de getallen. In Frankrijk zegt men ‘soixante-dix’ en ‘quatre-vingt-dix’, in België (en in veel Afrikaanse landen en Zwitserland, waar zelfs ‘huitante’ of ‘octante’ voor ‘tachtig’ gebruikt wordt) ‘septante’ en ‘nonante.’ Wetende dat ‘sept’ en ‘neuf’ ‘zeven’ en ‘negen’ betekenen behoeft het geen nadere uitleg dat ‘septante’ en ‘nonante’ veel logischer zijn dan wanneer je eerst moet vermeningvuldigen en dan ook nog eens moet optellen. Wat het Franse systeem niet minder onlogisch en inconsequent maakt is dat ze bijvoorbeeld wél gewoon ‘quarante’ en ‘soixante’ zeggen. Waarom dan niet ‘deux vingt’ of ‘trois vingt’? Kies voor het een of het ander. Bovendien kan het Franse systeem voor de nodige verwarring zorgen. Neem bijvoorbeeld ‘quatre-vingt-dix-sept, soixante-seize.’ Wanneer dit getal op orale wijze tot je komt, kun je dit op verschillende manieren opvatten: 9776, maar ook 80 97 60 16.’ Kortom, gewoon het Belgisch (en nog liever het Zwitserse) systeem gebruiken, veel duidelijker en logischer.

Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner

Ook wat betreft deze drie termen is er een verschil in gebruik tussen het Frans in Frankrijk en dat in België. In Frankrijk is het ‘petit déjeuner’ het ontbijt, het ‘déjeuner’ het middageten en het ‘dîner’ het avondmaal. In België daarentegen kent men de term ‘petit déjeuner’ wel, ze wordt echter niet gebruikt. Het ‘déjeuner’ is het ontbijt en het ‘dîner’ het middageten, terwijl de avondmaaltijd ‘souper’ genoemd wordt. Wanneer je de term ‘déjeuner’ nader gaat analyseren wordt ook hier al snel duidelijk dat het Belgisch-Frans een stuk logischer is. Déjeuner betekent namelijk letterlijk ‘stoppen met vasten’ (‘dé = een prefix dat aangeeft dat je ergens mee stopt of ophoudt – ‘jeûner’ = vasten). Met ‘vasten’ wordt in dit geval de nacht bedoeld tijdens welke men slaapt en men dus niet eet. Kortom, het ‘déjeuner’ is de eerste maaltijd wanneer men wakker wordt. Gezien men niet tweemaal kan stoppen met vasten (immers, wanneer men eenmaal gegeten hebt, vast men niet meer) is het allerminst logisch om de tweede maaltijd van de dag ‘déjeuner’ te noemen.

Vroeger zei men overigens ook in Frankrijk ‘déjeuner’, ‘dîner’ en ‘souper’ (wat vandaag de dag ‘vieruurtje’ betekent). Dit is echter voor een paar eeuwen geleden veranderd, in de tijd dat Frankrijk nog een monarchie was. Bepaalde koningen hadden destijds de gewoonte om steeds later op te staan en het personeel van het kasteel mocht zolang de koning nog niet gegeten had evenmin eten. Hierop hebben ze het ‘petit déjeuner’ bedacht, om de inwendige mens toch tijdig te kunnen voeden en met genoeg energie aan het werk te kunnen. Wanneer de koning vervolgens tussen elf en twaalf verscheen kon men het ‘officiële’ ‘déjeuner’ beginnen.

 

La toilette <-> Les toilettes

In België vraag je, net als in Nederland, of je naar ‘la toilette’ mag, in Frankrijk of je naar ‘les toilettes’ mag. Alsof je in meer dan één toilet je behoefte gaat doen. Ook hier is het Belgisch-Frans dus weer een stuk logischer.

(Re)doubler

Wanneer je in Frankrijk blijft zitten heet dit ‘redoubler’. In België spreekt men van ‘doubler’, zonder het voorvoegsel ‘re’ dus. In het woord ‘doubler’ zit het woord ‘double’ (= ‘dubbel’), wat al aangeeft dat je iets twee keer doet. Het voorvoegsel ‘re’, wat eveneens betekent dat je iets tweemaal doet, is dus feitelijk overbodig en dubbelop. De logica volgend is ‘redoubler’ dus twee keer blijven zitten, dus dezelfde klas drie keer doen. Begrijpe wie begrijpen kan.

Afbeeldingsresultaat voor parlez vous belge

Puisqu’au moment d’écrire cet article ma toute dernière semaine de mon séjour en Belgique vient de commencer, je me suis dit que l’heure est bien venue de dresser le bilan. Durant les (presque) cinq mois que j’ai vécu à Liège il y a eu pas mal de choses qui m’ont frappées, comme par exemple l’entretien (ou plûtot ‘le manque de’…) de l’espace public, les différences entre les systèmes scolaires néerlandais et wallon, la structure démographique de la ville de Liège et la différence entre le français de Belgique et le français de France, le ‘français standard.’ C’est dont ce dernier que je vais parler dans ce blog. À l’aide de quelques exemple je vais expliquer pourquoi le français de Belgique est (beaucoup) plus logique que celui de France et que pour cette raison je trouverais une bonne idée d’enseigner le français de Belgique dans les écoles au lieu du français de France.

‘Septante et nonante’

Tout d’abord les chiffres. En France, on dit ‘soixante-dix’ et ‘quatre-vingt-dix’, en Belgique (et dans quelques pays africains et en Suisse (où on dit même ‘huitante’ ou ‘octante’ au lieu de ‘quatre-vingt’) ‘septante’ et ‘nonante.’ Sachant que ‘sept’ et ‘neuf’ se traduisent en néerlandais par ‘zeven’ et ‘negen’, pas besoin d’une explication approfondie que ‘septante’ et ‘nonante’ sont beaucoup plus facile et logique à utiliser que quand il faut d’abord multiplier et après encore compter. En plus, ce qui ne rend le système français pas moins illogique et inconséquent, c’est que les Français disent ‘quarante’ et ‘soixante.’ Pourquoi pas dire ‘deux vingt’ ou ‘trois vingt’? Choisis l’un ou l’autre. En dernier lieu, le système français pourrait poser problème et/ou confusion. Prenons ‘quatre-vingt-dix-sept, soixante-seize.’ Quand on entend ce chiffre, prononcé oralement, on peut le comprendre de diffèrentes manières : 9776, mais également 80 97 60 16. Bref, utilisons et enseignons le système belge (ou suisse, encore mieux), c’est beaucoup plus claire et logique.

Petit déjeuner – Déjeuner – Dîner

En ce qui concerne ces trois termes il y a également une différence entre l’utilisation en France et l’utilisation en Belgique. En France, le ‘petit déjeuner’ est ce qu’on appelle en néerlandais le ‘ontbijt’, le ‘déjeuner’ est ce que les Néerlandais appellent le ‘middageten’ et le ‘dîner’ est le ‘avondmaaltijd.’ Par contre, en Belgique, on connaît le mot ‘petit déjeuner’, mais on n’y l’utilise pas. Le ‘déjeuner’ y est le repas du matin et le ‘dîner’ signifie le repas du midi, tandis que le repas du soir s’y appelle le ‘souper’.

Quand on va analyser le terme ‘déjeuner’ de manière plus approfondie, il paraît rapidement qu’aussi dans ce cas-ci le ‘belge’ est plus logique : déjeuner signifie littéralement ‘dé-jeuner’ = cesser de jeûner (on ‘jeûne’ la nuit, quand on dort et donc quand on ne mange pas). Bref, le ‘déjeuner’ est donc le premier repas après le sommeil. Vu qu’une fois qu’on a mangé, on jeune plus, ça n’a aucun sens de désigner le deuxième repas du jour le ‘déjeuner.’

Pourtant, autrefois, aussi en France on appelait les trois repas le ‘déjeuner’, le ‘dîner’ et ‘le souper.’ Cela a changé il y a quelques siècles, à l’époque où la France était encore une monarchie. Certains rois avaient l’habitude de se lever de plus en plus tard, et le personnel du château, ne pouvant déjeuner tant que le roi n’avait pas mangé, a inventé une parade, le ‘petit déjeuner’, afin de se sustenter tôt le matin et de pouvoir travailler le ventre plein. Lorsque le roi émergeait enfin entre onze heures et midi, les servants étaient enfin autorisés à manger.

La toilette <-> Les toilettes

En Belgique, comme aux Pays-Bas, on demande si on peut aller ‘à la toilette’. En France, par contre, ‘la toilette’ est forcément au pluriel : on demande alors si on peut aller ‘aux toilettes’. Comme si on fréquente plusieurs toilettes en même temps…

(Re)doubler

En France, quand on fait la même année scolaire deux fois, on appelle ça ‘redoubler.’ En Belgique, on parle plutôt de ‘doubler’ (en néerlandais ‘doubleren’, sans le préfix ‘re.’ Dans ‘doubler’, on peut déjà répérer le mot ‘double’, signifiant déjà qu’on fait quelque chose une fois de plus. Le préfix ‘re’ est alors de trop, ça fait double emploi. Suivant la logique ‘redoubler’ est en fait doubler deux fois et faire la même classe trois fois.

Quelle confusion.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s